‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ออมสิน 5 0 , 0 0 0 บ. ยังกู้ได้ !

‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ออมสิน 5 0 , 0 0 0 บ. ยังกู้ได้ !

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้ สินเชื่อรอบที่ 2 สำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ” ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

“ธนาคารออมสิน” วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ยังสามารถทยอย “ลงทะเบียน” เพื่อขอสินเชื่อได้จนกว่าจะเต็มวงเงิน

เว็ปไซต์ข่าวของเราได้รวบรวมรายละเอียดที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ข้อหลักๆ ดังนี้

  • 1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

– มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

– มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือสูญเสียรายได้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เช่น พนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

– หากผู้กู้มีประวัติหนี้คงค้างหรือมีประวัติหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ (ณ วันที่ผู้กู้ร้องขอ) จะต้องชำระคืนตามปกติ

– มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ มีอาชีพ

– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

– การตรวจสอบรายได้จากสำนักงานสรรพากร (ถ้ามี)

  • 2. รายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อ

– วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

– อัตราคงที่ (อัตราคงที่) 0.35% ต่อเดือน

– เงินกู้และระยะเวลาชำระคืนดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

– ต้องมีหลักประกันเป็นผู้ค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

  • 3. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อ “ผู้กู้” และ “ผู้ค้ำประกัน” ได้แก่

1. เอกสารส่วนตัว

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส/ผู้ค้ำประกัน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

1.2 เอกสารแสดงตน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้กู้/บัญชีเงินฝากประจำ

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 เงินเดือน/หลักฐานเงินเดือนผู้กู้และผู้ค้ำประกันเมื่อเดือนที่แล้ว หากผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีที่ได้รับ – การเปรียบเทียบการชำระเงินที่ทำได้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

2.2 เอกสารแสดงใบแจ้งยอดผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือนและเดือนสุดท้ายของผู้ค้ำประกัน

  • 4. วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อ

เงินกู้สามารถ ‘ลงทะเบียน’ เป็นค่าธรรมเนียมได้ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รอบที่ 2 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนดังนี้

-กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้กู้

-รอการนัดหมายทาง SMS ของธนาคาร ระหว่างรอสามารถจัดเตรียมเอกสารสัญญาตามข้อ 3 หรือข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ธนาคารได้

-ติดต่อธนาคารตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ประมาณ 4-15 วันทำการ เพื่อให้ธนาคารพิจารณาเอกสาร (ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารการขอสินเชื่อที่ครบถ้วน)

  • 5. ช่องทางติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม

-หากท่านใดสนใจขอสินเชื่อ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลธนาคารออมสิน  หรือ โทร Call Center 1115

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *