“เฮง ลิสซิ่ง” ปล่อยสินเชื่อเฮงพร้อมใช้ รายได้ 6, 0 0 0 บๅท กู้ได้ไม่ต้องค้ำประกัน

“เฮง ลิสซิ่ง” ปล่อยสินเชื่อเฮงพร้อมใช้ รายได้ 6, 0 0 0 บๅท กู้ได้ไม่ต้องค้ำประกัน

เฮง ลิสซิ่ง ให้บริการสินเชื่อรถยนต์เพื่อเงิน สินเชื่อรถยนต์สำหรับครอบครัว สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว จดหมายรับรองการจดทะเบียนรถ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสามารถกู้ยืมได้ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล “เฮงพร้อมใช้” เป็นบริการอเนกประสงค์

วงเงินสินเชื่อคงที่สำหรับการบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันสูงถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่มีหลักประกันไม่เกิน 45,000 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยในอัตราคิดลด สามารถผ่อนชำระรายเดือนได้

  • คุณสมบัติหลักของผู้ขอสินเชื่อด่วนเฮงลิสซิ่ง

-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ปี ในวันเปิดคำขอกู้เงิน (รวมผ่อนชำระไม่เกิน 75 ปี)

-รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป (แสดงหลักฐานรายได้ที่บริษัทกำหนด)

-ทำงานมาเกิน 4 เดือน (ไม่อยู่ในขั้นตอนทดลองงาน พักงาน หรือถูกลงโทษทางวินัย)

-ผู้ขอสินเชื่ออาศัยอยู่ตามที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่จดทะเบียน และที่ทำงานอยู่ห่างจากสาขาที่ขอสินเชื่อไม่เกิน 30 กิโลเมตร

-ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan, ไม่มีหลักประกัน) รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

*เงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

 

  • เอกสารขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

-สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง 1 เดือน หรือ หลักฐานรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: การอนุมัติสินเชื่อจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

  • รายการดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

-ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุด 25% ต่อปี

-ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับหน่วยงานราชการ – อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้อื่น

-ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเครดิต: ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

-ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน: ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

-ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน: ตามตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

-รายจ่ายลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

-ค่าทวงถามหนี้ : ค่างวดล่าช้า 50 บาท 1 งวด และค่าช้างงวดละ 100 บาท งวดที่ 2

*เรียกเก็บเฉพาะยอดค้างชำระยอดรวม 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น

**หากบริษัทบอกเลิกตามกฎหมายจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดตามสัญญา

ค่าธรรมเนียมสำหรับเช็คคืน (สูงสุด 200 บาทต่อครั้ง): ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

หากสนใจหรือต้องการข้อมูลติดต่อได้ที่บริษัทเฮงลิสซิ่งทุกสาขาไกล้บ้านท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *